Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2019-12-13 08:58:00

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu umowy.

ZPROSZENIE DO ZŁOŻNIA OFERTY

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. W Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu j umowy.

Ofertę prosimy przesłać na adres jw. w terminie do20.12.2019r lub złożyc osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Opakowanie powinno zostać zaopatrzone nazwą i adresem Zamawiajacego oraz opisane „ Oferta na usługi pralnicze”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą ceną ) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Wraz z ofertą cenową prosimy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,

  1. Zaświadczenie sanepidu o spełnianiu warunków sanitarno – higienicznym prania bielizny szpitalnej ogólnej

    Osoba upoważniona do kontaktu :Ewa Mroczko , kom.691979801

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: Adam
Powrót do poprzedniej strony