Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2015-12-11 09:00:00

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę środków czystości i worków na śmieci

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o. o w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków czystości i worków na śmieci dla zabezpieczenia potrzeb naszej jednostki zgodnie ze specyfikacją ilościowo - asortymentową oraz projektem przyszłej umowy przesłanym w załączeniu niniejszego

  • Termin wykonania zamówienia

Okres realizacji umowy określa się na 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

  • Termin i miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, sekretariat, w terminie do dnia 28.12.2015 r. do godziny 12:00.

Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane : „Oferta na dostawę środków czystości i worków na śmieci”.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz ofertowy (cenowy)
  2. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

 

Osoba upoważniona do kontaktu : Ewa Mroczko tel. 76 /8491670, kom. 691 979 801

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje wg. załącznika. O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą cena) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: Administrator
Powrót do poprzedniej strony