Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-12-17 12:09:00

Zaproszenie do składania ofert na usługi DDD

OŚRODEK  BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

   OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o.o.   

           ul. Jana Pawła II nr 12; 59-330 Ścinawa;

       NIP  6922507101    REGON 020559720

      tel.   76 849 16 00     fax.  76 843 60 30

                 www.osrodek-alzheimer.pl

 

            _______________________________

                                                                         Ścinawa, dnia 14.12.2018r.                                                      

             Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o  w Ścinawie   zaprasza  do złożenia  oferty na usługi dezynsekcji i deratyzacji w pełnym systemie profilaktyki zwalczania i zapobiegania przeciw wszelkim szkodników ( gryzonie, owady, wirusy , bakterie) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

 

1.    Termin wykonania zamówienia .

      Okres realizacji umowy określa się na 48 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

2.    Termin i miejsce składania ofert : Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, sekretariat, w terminie do dnia 21.12.2018r. do godz. 14.00.

b) Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz  opisane :  „Oferta na usługi dezynsekcji, i deratyzacji”            

3. Wymagane dokumenty:

a) projekt umowy , który to po akceptacji Zamawiającego będzie stanowił podstawę do podpisania umowy

b) Formularz ofertowy ( cenowy )

c) kserokopia  odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie                    o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.         

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę / y uprawnione do reprezentowania na zewnątrz.

 

Osoba upoważniona do kontaktu :Ewa  Mroczko  tel. ) 691979801

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wymaga złożenia oferty na wszystkie pozycje wg. załącznika. O wyborze oferty najkorzystniejszej        ( z najniższą cena) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a  wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

                                           

W załączeniu :

-           Formularz oferty

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: ADAM
Powrót do poprzedniej strony