Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-11-21 12:42:00

Zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

  OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB  OTĘPIENNYCH

 im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  WE WROCŁAWIU                                       

 OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

 59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

 NIP 6922507101 ; REGON  020559720; www.osrodek-alzheimer.pl                                                

  Sekretariat  Prezesa; 76 849 16 00     fax.   76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel.  76 849 16 65

 

 _____________________________________

Ścinawa, dnia 20.11.2018 r

 

 

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SP. ZO.O.

 

                        

 zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

 

 

 1. Prac informatycznych.
 2. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
 3. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.
 4. Pełnienia funkcji technik EEG.
 5. Pełnienia funkcji technik laborant.
 6. Opiekunki Medyczne.

7.   Pielęgniarki

8. Psycholog

 

 

Wymagania :

 

 

A.d.1.Wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw 

         związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną

         niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym

         przedmiotem zamówienia. Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne

         związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) ,

         zarządzaniem oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja

         centrali telefonicznej.. Obsługa programu CDN Optima modułu Kadry Płace

         oraz moduł Księga Handlowa.

A.d.2. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.3.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.4. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

   kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

 

 

 

Ofertę stanowi Formularz oferty  ( dostępny w siedzibie Ośrodka, pok.14 ),

do którego należy załączyć :

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.

 

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r

w ramach proponowanej  „umowy – zlecenia „ / „umowy o dzieło”

 

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 12.12. 2018 r do godz. 13,00, rozpatrzenie ofert nastąpi 13.12.2018 r .

na adres : Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, ul. Jana Pawła II, 

59-330 Ścinawa, sekretariat

 

z zaznaczeniem : „ oferta na świadczenie usługi w zakresie

 

 

......................................................................................................................................”

 

Osoba upoważniona do kontaktu : Bożena Witek tel. tel.  (76 ) 849 16 62

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB  OTĘPIENNYCH

  im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  WE WROCŁAWIU                                       

 OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

 59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

 NIP 6922507101 ; REGON  020559720; www.osrodek-alzheimer.pl

                                                  Sekretariat  Prezesa; 76 849 16 00     fax.   76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel.  76 849 16 65

 

F o r m u l a r z   o f e r t y

 

W związku z  zaproszeniem do składania ofert na usługi w zakresie :

.......................................................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że posiadam kwalifikacje, które potwierdzają moje przygotowanie zawodowe :
 1. .............................................................................................................................
 2. .............................................................................................................................
 3. .............................................................................................................................( wymienić np. świadectwa ukończonej szkoły, studiów, kursów )

 

 1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie ww. usługi, które potwierdzam następującym dokumentem:
 1. .............................................................................................................................
 2. .............................................................................................................................
 3. ............................................................................................................................. ( wymienić np. świadectwa pracy lub inne dokumenty  )

 

3.  Pozostałe informacje :

Nazwisko i imię : ...........................................................................................................

 

adres zamieszkania………………………………………………………………………….

 

nr kierunkowy  ..................  tel ....................................    fax .........................................

 

 

 

Załącznikami  do niniejszej  oferty  są :

 1. ............................................................
 2. ............................................................
 3. ............................................................
 4. ............................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

 

  OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB  OTĘPIENNYCH

 im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  WE WROCŁAWIU                                       

 OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

 59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

 NIP 6922507101 ; REGON  020559720; www.osrodek-alzheimer.pl                                                

  Sekretariat  Prezesa; 76 849 16 00     fax.   76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel.  76 849 16 65

 

 _____________________________________

Ścinawa, dnia 20.11.2018 r

 

 

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SP. ZO.O.

 

                        

 zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

 

 

 1. Prac informatycznych.
 2. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
 3. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.
 4. Pełnienia funkcji technik EEG.
 5. Pełnienia funkcji technik laborant.
 6. Opiekunki Medyczne.

7.   Pielęgniarki

8. Psycholog

 

 

Wymagania :

 

 

A.d.1.Wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw 

         związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną

         niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym

         przedmiotem zamówienia. Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne

         związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) ,

         zarządzaniem oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja

         centrali telefonicznej.. Obsługa programu CDN Optima modułu Kadry Płace

         oraz moduł Księga Handlowa.

A.d.2. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.3.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.4. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

   kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

 

 

 

Ofertę stanowi Formularz oferty  ( dostępny w siedzibie Ośrodka, pok.14 ),

do którego należy załączyć :

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.

 

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r

w ramach proponowanej  „umowy – zlecenia „ / „umowy o dzieło”

 

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 12.12. 2018 r do godz. 13,00, rozpatrzenie ofert nastąpi 13.12.2018 r .

na adres : Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, ul. Jana Pawła II, 

59-330 Ścinawa, sekretariat

 

z zaznaczeniem : „ oferta na świadczenie usługi w zakresie

 

 

......................................................................................................................................”

 

Osoba upoważniona do kontaktu : Bożena Witek tel. tel.  (76 ) 849 16 62

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB  OTĘPIENNYCH

  im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  WE WROCŁAWIU                                       

 OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

 59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

 NIP 6922507101 ; REGON  020559720; www.osrodek-alzheimer.pl

                                                  Sekretariat  Prezesa; 76 849 16 00     fax.   76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel.  76 849 16 65

 

F o r m u l a r z   o f e r t y

 

W związku z  zaproszeniem do składania ofert na usługi w zakresie :

.......................................................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że posiadam kwalifikacje, które potwierdzają moje przygotowanie zawodowe :
 1. .............................................................................................................................
 2. .............................................................................................................................
 3. .............................................................................................................................( wymienić np. świadectwa ukończonej szkoły, studiów, kursów )

 

 1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie ww. usługi, które potwierdzam następującym dokumentem:
 1. .............................................................................................................................
 2. .............................................................................................................................
 3. ............................................................................................................................. ( wymienić np. świadectwa pracy lub inne dokumenty  )

 

3.  Pozostałe informacje :

Nazwisko i imię : ...........................................................................................................

 

adres zamieszkania………………………………………………………………………….

 

nr kierunkowy  ..................  tel ....................................    fax .........................................

 

 

 

Załącznikami  do niniejszej  oferty  są :

 1. ............................................................
 2. ............................................................
 3. ............................................................
 4. ............................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

 

 

 

...........................................................................

                                  Data i   podpis osoby składającej ofertę

 

...........................................................................

                                  Data i   podpis osoby składającej ofertę

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: ADAM
Powrót do poprzedniej strony