OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-05-16 09:17:00

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie projektu r oraz kosztorysu inwestorskiego  na remont budynku (dawnej świetlicy ) mieszczącej się na terenie Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie przy ul.Jana Pawła II nr.12

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt. 8 ustawy PZP).

  1. Przedmiotem zamówienia jest:

-  wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę,

- wykonanie projektu wykonawczego,

- wykonanie specyfikacji technicznej

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Dokumenty należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej edytowalnej, kosztorys w programie Norma ath.

2.  Termin wykonania zamówienia : do 90 dni od dnia podpisania umowy bez okresu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Odbiór końcowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

3.  Miejsce realizacji zamówienia:

Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie 59-330  ul Jana Pawła II NR.12

4.  Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania faktur, Wykonawca może wystawić jedną fakturę częściową do wysokości 60% wynagrodzenia umownego po dostarczeniu przedmiotu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru. Fakturę końcową Wykonawca wystawi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

5.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami uprawnionymi do wykonywania zadania.

6.  Obowiązki Oferenta:

Oferent udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres min. 24 miesięcy.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Oferent poda cenę oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz stawkę podatku Vat. Cenę oferty brutto należy podać cyframi w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki oferenta dla realizowania przedmiotu zamówienia: ubezpieczenia, rabaty, upusty, koszt materiałów, robocizny i dojazdu, czas na wykonanie usługi.

8. Kryterium oceny ofert: cena brutto 100%

 Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe wg poniższego wzoru (licząc do dwóch miejsc po przecinku):

                                             cena oferowana minimalna

Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------- x 100 pkt

                                              cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

 9. Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:

a) pisemnie na adres : Ośrodek Alzheimerowski 59-330  Ścinawia ul.Jana Pawła II nr.12

b ) osoby uprawnione do kontaktu z Oferentami:

c)  Adam Augustyn adamaugustyn@wp.pl Tel.883-597-310

Składana oferta powinna zawierać:

- Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestru działalności gospodarczej.

 Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa.

 10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej ‘’Oferta na Wykonanie projektu remontu Świetlicy’’ w formie pisemnej do dnia 15.06.2018r.do godz. 12.00 w sekretariacie Ośrodka Zamawiającego. Dokumenty będą przyjmowane w dni powszednie w godzinach od 8 do 15 . Zamawiający nie dopuszcza składania oferty faksem ani mailem. 

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Oferenta, którego ofertę wybrano.

13. Zamawiający ma prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.

W załączniku

1 Audyt Energetyczny Budynku

2 Inwentaryzacja Opinia Techniczna Budynku

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: Adam
Powrót do poprzedniej strony