OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-02-21 13:02:00

Informacja o wyborze oferty na leki

I N F O R M A C J A
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r.,poz.907 ze zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych - Znak sprawy; ZP / 01 / 2018,Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez następującego Wykonawcę: 

NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 na wartość brutto zamówienia – 95 706,65 zł 

Uzasadnienie: złożono jedną, niepodlegająca odrzuceniu ofertę. 

Odrzuconych ofert brak Wykluczonych Wykonawców nie stwierdzono 

ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM W KRYTERIUM CENA ORAZ ŁĄCZNA PUNKTACJA 

Nr oferty Nazwa firmy, siedziba, adres Wykonawcy Liczba punktów Kryterium : cena oraz łączna punktacja 

1 NEUCA S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 100

 

Autor: Administrator

Osoba publikująca: ADMINISTRATOR
Powrót do poprzedniej strony