OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2018-02-02 08:38:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - LEKI

 Ścinawa: dostawa produktów leczniczych

Numer ogłoszenia: 8800 - 2018; data zamieszczenia: 02.02.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza - Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 12, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, tel. 76 8491600, 8491603, faks 76 8436030.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osrodek-alzheimer.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa produktów leczniczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 3 tj. Formularzu cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej), a warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy - Załączniku Nr 5 siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: Administrator
Powrót do poprzedniej strony