OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-11-28 14:13:00

Ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

OŚRODEK

BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II nr 12; 59-330 Ścinawa;

NIP 6922507101 REGON 020559720

tel.  76 849 16 00 fax.  76 843 60 30

www.osrodek-alzheimer.pl

 

_____________________________________

 

Ścinawa, dnia 15.11.2017 r

 

 

 

Prezes Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o w Ścinawie, na podstawie ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności medycznej Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz rozp. MZiOS z 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert:

 

 

 

1. Psychologów na udzielanie świadczeń w poradni psychiatrycznej w Ośrodku

Alzheimerowskim SP. z o.o w Ścinawie.

2.Lekarza do przeprowadzenia punkcji lędźwiowo – krzyżowych w

Ośrodku Alzheimerowskim Sp. zo.o.

 

Oferta powinna spełniać warunki określone w ww. rozporządzeniu i należy ją złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 12, w terminie do 06.12.2017 r. do godz. 13:00.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 07.12.2017 r.o godz. 10 w siedzibie Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o w Ścinawie.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego ofert zgodnie z zapisami w ww. rozporządzeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76) 849 16 02, (76) 8491662

w godz. 7:00- 13:00, w terminie do 06.12.2017 r.

 

 

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

Na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r Dz. U. 112, poz. 654 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93 z 1998r, poz. 592 ) Prezes Ośrodka Alzheimerowskiego Sp zo.o w Ścinawie ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o w Ścinawie.

 

 

Psychologów

 

1.Na udzielanie świadczeń w poradni psychiatrycznej w Ośrodku Alzheimerowskim

Sp. z o.o w Ścinawie.

 

Lekarza

1.Lekarza do przeprowadzenia punkcji lędźwiowo – krzyżowych

w Ośrodku Alzheimerowskim Sp. zo.o..

 

Pod pojęciem świadczenie usług zdrowotnych rozumie się wszystkie niezbędne czynności medyczne i statystyczne realizowane przez personel lekarski w oddziałach szpitalnych.

 

II. Przy kwalifikacji ofert preferowane będą osoby, aktualnie zatrudnione w Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o w Ścinawie oraz prowadzące działalność gospodarczą. Umowa może być zawarta na czas nie określony.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń określa się na dzień 01.01.2018 r.

Umowa nie może być zawarta na czas krótszy niż 3 miesiące, chyba, że z rodzaju i ilości świadczeń zdrowotnych wynika czas krótszy.

 

III. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu, uzyskanie materiałów informacyjnych o przedmiocie konkursu, projekt umowy, jak również wzór formularza oferty można otrzymać w Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12, pok. 14 w godz. od godz. 7.00 do 13.00.

 

IV. W Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o w Ścinawie przewiduje się objęciem opieką pacjentów miesięcznie około 120 osób.

 

V. Zgodnie z § 8.1 ww. Rozporządzenia oferta powinna zawierać :

  1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia.

  2. Dane oferenta tj :

  1. nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej,

  2. imię i nazwisko, adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 35 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

  1. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki transportu i łączności.

  2. Proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia.

  3. Proponowany czas trwania umowy.

 

VI. Oferty należy składać pod rygorem nieważności na formularzach określonych przez Ośrodek Alzheimerowski Sp. zo.o w Ścinawie w zamkniętej kopercie – w terminie do dnia 06.12.2017 r do godz. 13.00 w sekretariacie Ośrodka, ul. Jana Pawła II nr 12

 

VII. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 07.12.2017 r o godz. 10 w siedzibie Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12

Ogłoszenie o wynikach konkursu nastąpi w dniu 07.12.2017 r.

Ośrodek Alzheimerowski Sp. zo.o. w Ścinawie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz odrębnie do każdego przedmiotu konkursu, jak również do przesunięcia terminu składania ofert.

 

Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

VIII. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. Do czasu rozstrzygnięcia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Komisja konkursowa rozpatruje skargę w ciągu 3 dni od daty jej złożenia i niezwłocznie informuje w formie pisemnej pozostałych oferentów i Prezesa Sp. z o.o.

 

IX. Oferent może złożyć do Prezesa Sp. zo.o umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wyniku. Po wniesieniu protestu oferent, który wygra konkurs nie może zawrzeć umowy. Protest rozstrzyga się najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. O wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu Prezes Sp. z o.o niezwłocznie poinformuje pozostałych oferentów.

W przypadku uwzględnienia protestu powtórzony zostanie konkurs ofert.

 

 

 

 

Ścinawa 15.11.2017 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścinawa, dnia ..........................

 

 

.............................................................................

( imię i nazwisko )

 

.............................................................................

( adres )

 

.............................................................................

( nazwa i siedziba zakładu oraz nr wpisu do rejestru )

 

.............................................................................

( nr wpisu do wł. rejestru i oznaczenie organu dok. wpisu )

 

.............................................................................

( prawo wykonywania zawodu i specjalizacje )

 

 

Oferta na wykonywanie świadczeń zdrowotnych

 

Składam ofertę na : .............................................................................................................

...................................................................................................................................................

 

 

  1. za świadczenie usług zdrowotnych : .........................................................................................................................................................................................................................zł ( brutto)

 

  1. za usługi psychologiczne…………………………. zł ( brutto).

 

 

Deklaruję przyjęcie obowiązków udzielania powyższych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi ustawami o zawodzie lekarza oraz pielęgniarki i położnej.

 

Powyższe świadczenia wykonywane będą na terenie i sprzęcie będącym w dyspozycji SPZOZ w Ścinawie.

 

W przypadku wyboru mojej oferty deklaruję podpisanie umowy od 01.01.2016 r na czas nie określony.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia w sprawie konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie jw.

 

 

 

.........................................................................................

( podpis oferenta )

 

 

Osoba publikująca: Bożena Witek
Powrót do poprzedniej strony