OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-11-27 14:00:00

Zaproszenie do składania ofert na usługi w zakresie:

OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

NIP 6922507101 ; REGON 020559720; www.osrodek-alzheimer.pl

Sekretariat Prezesa; 76 849 16 00 fax.  76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel. 76 849 16 65

 

_____________________________________

Ścinawa, dnia 15.11.2017 r

 

 

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SP. ZO.O.

 

 

zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

 

 

 1. Prac informatycznych.

 2. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.

 3. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.

 4. Pełnienia funkcji – farmaceuta.

 5. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.

 6. Pełnienia funkcji technik EEG.

 7. Pełnienia funkcji technik laborant.

 8. Opiekunki Medyczne.

9. Pielęgniarki

 

Wymagania :

 

 

A.d.1.Wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw

związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną

niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym

przedmiotem zamówienia. Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne

związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) ,

zarządzaniem oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja

centrali telefonicznej.. Obsługa programu CDN Optima modułu Kadry Płace

oraz moduł Księga Handlowa.

A.d.2. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.3. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.4. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

 

 

Ofertę stanowi Formularz oferty ( dostępny w siedzibie Ośrodka, pok.14 ),

do którego należy załączyć :

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 2. dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.

 

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

 

Termin wykonania zamówienia – od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r

w ramach proponowanej „umowy – zlecenia „ / „umowy o dzieło”

 

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 06.12. 2017 r do godz. 13,00, rozpatrzenie ofert nastąpi 07.12.2017 r .

na adres : Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, ul. Jana Pawła II,

59-330 Ścinawa, sekretariat

 

z zaznaczeniem : „ oferta na świadczenie usługi w zakresie

 

 

......................................................................................................................................”

 

Osoba upoważniona do kontaktu : Bożena Witek tel. tel. (76 ) 849 16 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚRODEK BADAWCZO – NAUKOWO – DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH

im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI Sp. z o. o.

59-330 Ścinawa; ul. Jana Pawła II nr 12;

NIP 6922507101 ; REGON 020559720; www.osrodek-alzheimer.pl

Sekretariat Prezesa; 76 849 16 00 fax.  76 843 60 30

Sekretariat Medyczny (Rejestracja) tel. 76 849 16 65

 

F o r m u l a r z o f e r t y

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na usługi w zakresie :

.......................................................................................................................................

 

 1. Oświadczam, że posiadam kwalifikacje, które potwierdzają moje przygotowanie zawodowe :

 1. .............................................................................................................................

 2. .............................................................................................................................

 3. .............................................................................................................................( wymienić np. świadectwa ukończonej szkoły, studiów, kursów )

 

 1. Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zakresie ww. usługi, które potwierdzam następującym dokumentem:

 1. .............................................................................................................................

 2. .............................................................................................................................

 3. ............................................................................................................................. ( wymienić np. świadectwa pracy lub inne dokumenty )

 

3. Pozostałe informacje :

Nazwisko i imię : ...........................................................................................................

 

adres zamieszkania………………………………………………………………………….

 

nr kierunkowy .................. tel .................................... fax .........................................

 

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są :

 1. ............................................................

 2. ............................................................

 3. ............................................................

 4. ............................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)

 

 

 

 

...........................................................................

Data i podpis osoby składającej ofertę 

Osoba publikująca: Bożena Witek
Powrót do poprzedniej strony