Dotacje UE
OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
ogłoszenia

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2015-12-09 10:34:00

Zaproszenie do złożenia oferty na usługi pralnicze

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu  umowy.
Ofertę prosimy przesłać na adres Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa w terminie do 28.12.2015r. do godz. 1400 lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka.
Opakowanie powinno zostać zaopatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „ Oferta na usługi pralnicze”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą ceną ) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Wraz z ofertą cenową prosimy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

  1. Wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
  2. Zaświadczenie sanepidu o spełnianiu warunków sanitarno - higienicznym prania bielizny szpitalnej ogólnej.

Osoba upoważniona do kontaktu: Ewa Mroczko, tel. 76 849 16 36, kom. 691 979 801

Załączniki do pobrania:
Osoba publikująca: Administrator
Powrót do poprzedniej strony