OŚRODEK BADAWCZO - NAUKOWO - DYDAKTYCZNY CHORÓB OTĘPIENNYCH IM. KSIĘDZA HENRYKA KARDYNAŁA GULBINOWICZA W ŚCINAWIE
strona główna
rejestracja

Monitoring wizyjny

I. INFORMACJE OGÓLNE

Monitoring wizyjny prowadzony jest przez spółkę: Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, Ośrodek Alzheimerowski sp. z o.o., 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12, w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników szpitala i przychodni oraz osób przebywających na w/w terenie.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary znajdujące się w następujących lokalizacjach:

 • teren obejmujący chodnik i fragmenty ulic położonych wzdłuż terenu, na którym znajduje się szpital i przychodnia,
 • plac parkingowy znajdujący się obok szpitala i przychodni,
 • wejścia do szpitala i przychodni,
 • budynek szpitala tj. korytarze oraz punkt rejestracji na terenie szpitala,
 • budynek przychodni tj. korytarze oraz punkt rejestracji na terenie przychodni.

 

II. KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza, Ośrodek Alzheimerowski sp. z o.o., 59-330 Ścinawa, ul. Jana Pawła II 12, wpisane do KRS pod numerem KRS 0000522451 (zwany dalej: Administratorem);
 2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@osrodek-alzheimer.pl lub pisemnie na adres:
  Inspektor Ochrony Danych, Ośrodek Badawczo Naukowo Dydaktyczny Chorób Otępiennych Im Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 12, 59-330 Ścinawa;
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia Administratora (podstawa z art. 222§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy);
  • w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szpitala (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa, firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, kancelariom prawnym.
 5. Twoje dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego oraz przechowywane do momentu ich nadpisania, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni. W przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa – do czasu jego prawomocnego zakończenia.  
 6. Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych do tzw. „państwa trzeciego” (tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym np. Indie) lub organizacji międzynarodowej.
 7. Przysługują Tobie następujące prawa:
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej - w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).
    
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 9. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.