Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Zaproszenie do składania ofert-sukcesywna dostawa produktów leczniczych

L. dz. OA / 227 / 17

Ścinawa, dnia 31.01.2017r.

OGŁOSZENIE
Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, zwany dalej „Zamawiającym”
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do
składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), na
podst. art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.
Warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu
zamówienia;

I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku Nr 2 tj. Formularzu
cenowym (specyfikacji ilościowo-asortymentowej), a warunki dotyczące realizacji
zamówienia zostały określone w projekcie umowy - Załączniku Nr 3 ogłoszenia.
3. Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty równoważnej.
Produktem leczniczym równoważnym będzie produkt odpowiadający określonej przez
Zamawiającego nazwie międzynarodowej.
Wykazanie równoważności zaoferowanych leków jest obowiązkiem Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na preparaty zarejestrowane jako „suplementy diety”.
5. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6 produkty farmaceutyczne
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 20.02.2017r.
8. Warunki płatności: przelew – 60 dni od daty otrzymania faktury w formie papierowej.
9. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; Ośrodek Badawczo - Naukowo
- Dydaktyczny Chorób Otępiennych Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa, sekretariat, w terminie do dnia 09.02.2017r z dopiskiem: „Oferta na dostawę produktów leczniczych”

II, Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty w zapytaniu oferty będzie „cena”
(waga kryterium 100%).

III. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Aurelia Sienkiewicz tel. 509 289 332, fax 076 ) 843 60 30

IV. Sposób przygotowania oferty/instrukcja dla wykonawców:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na „Formularzu OFERTY” – stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed upływem terminu ofert, do wyjaśnienia lub zmiany warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, a także do przedłużenia terminu składania ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1.Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego
Formularz cenowego i przedstawiona w składanej ofercie.
2.Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu powinien w cenie ofertowej uwzględnić wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.
3.Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą
też prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
4.Cenę oferty należy wyliczyć wg następującego wzoru :
Cena jedn.netto x liczba jedn. miar = wartość netto + kwota podatku vat = wartość brutto
5.Wszystkie ceny w ofercie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku

VI. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

VII. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
1. wypełniony Formularz OFERTY - Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2. wypełniony Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

                                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                    Michał Hajtko