Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT-DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO

L. dz.OA / 2098 / 16    

Ścinawa, dnia 09.12.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie, zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

Warunki udziału w postępowaniu i wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia;
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego, o następujących
parametrach:
- olej barwiony czerwony
- gęstość 0,840 g/m³ +/- 10%
- wartość opałowa 42,5 do 46 MJ/kg
- dopuszczalna zawartość siarki 0,10 % (m/m)
- temperatura krzepnięcia nie wyższa niż - 20ºC
realizowana sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do kotłowni Ośrodka w Ścinawie, ul. Jana Pawła II nr 12.
2. Szacunkowa ilość zamawianego oleju w ciągu roku wynosi ok. 40.000 litrów.
3. Realizacja każdego zlecenia nastąpi w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia :
- środkiem transportu Wykonawcy wyposażonym w legalizowany przyrząd pomiarowy do napełniania i opróżniania cysterny, w ilości zgodnej z zamówieniem, wraz ze świadectwem jakości oleju opałowego.
4. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia 31.01.2017r.
5. Warunki płatności: przelew – 30 dni od daty otrzymania faktury w formie papierowej.
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego; Ośrodek Badawczo - Naukowo - Dydaktyczny Chorób Otępiennych Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa, sekretariat, w terminie do dnia 15.XII.2016r z dopiskiem: „Oferta na dostawę oleju opałowego lekkiego”

II. Kryteria oceny ofert:
Jedynym kryterium wyboru oferty w zapytaniu oferty będzie „cena”
(waga kryterium 100%).

III. Osoba upoważniona do kontaktu się z wykonawcami:

Ewa Mroczko tel. 076 ) 849 16 36, fax 076 ) 843 60 30

IV. Sposób przygotowania oferty/instrukcja dla wykonawców:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej na „Formularzu OFERTY” – stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia,
3. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed upływem terminu ofert, do wyjaśnienia lub zmiany warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, a także do przedłużenia terminu składania ofert.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie wypełnionego
Formularza cenowego (Załącznik Nr 2 do ogłoszenia) i przedstawiona w składanej ofercie ( Formularzu OFERTY)
2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zaproszeniu, powinien w cenie oferty ująć cenę brutto jednego litra oleju wraz z kosztem transportu do Ośrodka w Ścinawie oraz należnym podatkiem VAT. W ofercie należy podać również cenę producenta 1 litra oferowanego oleju, zamieszczoną na jego stronie internetowej, obowiązującą na dzień 10.12.2016r. (do godz.18:00) oraz oferowaną marżę / upust do ceny 1 litra oleju w PLN, stałą w okresie trwania umowy.
3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą też prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

VI. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający zamierza
zawrzeć umowę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

VII. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

1. wypełniony Formularz OFERTY - Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
2. wypełniony Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do ogłoszenia
3. świadectwo legalizacji instalacji pomiarowej do napełniania i opróżniania cysterny z oleju
opałowego lekkiego, wydane przez Urząd Wag i Miar.
4. informacja producenta o cenie 1 litra oleju na dzień 10.12.2016r (do godz.18:00)
5. pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania jej
przez osobę nie uprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji
działalności gospodarczej.
6. koncesja, zezwolenie lub licencja uprawniająca do prowadzenia działalności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej.