Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI

Ścinawa, dnia 21.11.2016 r. 

OŚRODEK ALZHEIMEROWSKI SP. ZO.O.

zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie : 

 1. Prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Prac informatycznych.
 3. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
 4. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
 5. Pełnienia funkcji – farmaceuta.
 6. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej.
 7. Pełnienia funkcji technik EEG.
 8. Pełnienia funkcji technik laborant.
 9. Prac związanych w zakresie spraw obronnych.
 10. Pełnienia funkcji Radcy Prawnego.
 11. Opiekunki Medyczne.
 12. Prac związanych jako konserwator- ogrodnik , kierowca.
 13. Pełnienia funkcji Pełnomocnika Prezesa ds. Rozliczeń finansowych.

Wymagania :

A.d.1. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz odpowiedni staż na

          wymienionym stanowisku, w tym co najmniej 5 letni staż na tym stanowisku .

A.d.2.Wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw 

         związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną

         niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym

         przedmiotem zamówienia. Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne

         związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) ,

         zarządzaniem oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja

         centrali telefonicznej.. Obsługa programu CDN Optima modułu Kadry Płace

         oraz moduł Księga Handlowa.

A.d.3. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.4.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi 

          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

            kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.9. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  

            kwalifikacjamii wymaganym doświadczeniem.

A.d.10.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi

            kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.11.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami .

A.d.12.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami .

A.d.12.znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami .

Ofertę stanowi Formularz oferty  ( dostępny w siedzibie Ośrodka, pok.14 ),

do którego należy załączyć :

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b)      dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje i uprawnienia oraz świadectwa pracy potwierdzające wymagane doświadczenie w zakresie ww. usług.

Dokumenty dołączone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osobę podpisującą ofertę.

Termin wykonania zamówienia – od dnia 02.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r

w ramach proponowanej  „umowy – zlecenia „ / „umowy o dzieło”

Termin i miejsce składania ofert :

Oferty należy złożyć w zabezpieczonej, oznakowanej kopercie do dnia 06.12. 2016 r do godz. 13,00, rozpatrzenie ofert nastąpi 07.12.2016 r .

na adres: Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie ,

ul. Jana Pawła II nr 12,  59-330 Ścinawa , sekretariat 

z zaznaczeniem : „ oferta na świadczenie usługi w   zakresie ...................................................."

Osoba upoważniona do kontaktu : Bożena Witek tel. tel.  (76 ) 849 16 62

                                  

Załączniki