Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Ośrodek Alzheimerowski

w Ścinawie

  76 84 91 665

  sekretariatmed@osrodek-alzheimer.pl

Zaproszenie do składania ofert.

 Ścinawa 06.07.2017R.

Ogłoszenie

Zaproszenie do składania ofert

 

Ośrodek Alzheimerowski Sp.z o.o w Ścinawie, Zwany dalej „Właścicielem lokalu” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity DZ.U.z 2015r.poz.2164,z póżn.zm.), na podst. art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

 

Warunki udziału w postępowaniu i wymagania Właściciela lokalu dotyczące przedmiotu najmu:

 

I. Przedmiot najmu.

1.Przedmiotem najmu są pomieszczenia o przeznaczeniu kuchennym, wyposażone w niezbędny sprzęt i infrastrukturę do prowadzenia działalności o charakterze gastronomicznym:

 • pomieszczenie kuchenne o pow. 35m2

 • pomieszczenie do mycia i obróbki mięsa o pow. 7m2

 • pomieszczenie do mycia i obróbki warzyw o pow. 5m2

 • pomieszczenie socjalne o pow. 12m2

 • magazyny o łącznej pow. 87m2

 • dwie toalety w tym jedna z prysznicem o łącznej pow. 10m2

łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia to około 220m2.

2.Wraz z pomieszczeniami przedmiotem najmu jest profesjonalny sprzęt kuchenny wraz z infrastrukturą:

 • winda towarowa

 • stacjonarna chłodnia przemysłowa

 • chłodnia na mięso

 • chłodnia na ryby

 • chłodnia na nabiał

 • chłodnie do warzyw

 • elektryczny piec

 • patelnia elektryczna

 • kuchenka gazowa

 • stołek gazowy

 • wilk do mięs

 • szatkownica

 • przemysłowa obieraczka do ziemniaków

 • podgrzewacze

 • stół do mies

 • kuchenka elektryczna

 • stołek elektryczny

 • wszelkiego rodzaju garnki i naczynia kuchenne itp.

 • wszystkie pomieszczenia są wyposażone w meble kuchenne ze stali nierdzewnej wysokiej klasy w nienagannym stanie.

 1. Kryteria oceny ofert:

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie najwyższa zaproponowana kwota.(waga kryterium 100%)

 1. Osoby upoważnione do kontaktowania się z najemcami.

Adam Augustyn tel.691-979-801 adres mail:administracja@osrodek-alzheimer.pl

fax 076 843-60-30

IV. Sposób przygotowania oferty:

 • Najemca może złożyć tylko jedną ofertę.

 • Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 • Właściciel zastrzega sobie prawo, przed upływem terminu ofert, do wyjaśnienia lub zmiany warunków udziału w postępowaniu i wymagań dotyczących przedmiotu najmu, a także do przedłużenia terminu składania ofert.

 • Właściciel może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

 • Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich(PLN), w złotych polskich będą też prowadzone rozliczenia pomiędzy Właścicielem a Najemcą.

 • Oferta powinna uwzględniać miesięczny okres rozliczeniowy zaproponowana kwota powinna być kwotą netto i nie powinna uwzględniać kosztów związanych z działalnością Najemcy.

 

 

VI. Z Najemcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Właściciel zamierza zawrzeć umowę.

 

 

Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu oferty po wcześniejszym ustaleniu z osobą do tego upoważnioną.

Oferty należy przysyłać do 29.07.2017r. Na adres Ośrodka.

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

Artur Parafiński